bilgi - Elektrik Sözleşme Bilgileri

Elektrik Sözleşme Bilgileri


Perakende satış sözleşmesi

Bağlantı anlaşması mevcut olan kullanım yeri için, görevli perakende satış şirketi ile müşteriler arasında Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, elektrik enerjisi ve/veya kapasite temini ile hizmet alımına yönelik olarak yapılan ticari faaliyetlere ilişkin koşul ve hükümleri kapsayan sözleşmedir.
Perakende satış sözleşmesi asgari olarak; hizmet verilmesine ilişkin şartları, 11/08/2002 tarihli ve 28843 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak ilgili abone grubuna uygulanacak tarife, sözleşme süresi ve sözleşmenin feshi gibi hükümleri içerecek şekilde düzenlenir.
Perakende satış sözleşmesi görevli perakende satış şirketi ile müşteri arasında imzalanır.

Yüksek gerilim elektrik enerjisi satışına ilişkin sözleşme

Alçak gerilim elektrik enerjisi satışına ilişkin sözleşme
Perakende satış sözleşmesi başvurusu
1. Mülk sahibi ve/veya sahipleri veya vekili,
2. Mülk kiraya verilmiş ise yazılı beyan etmesi kaydıyla kiracı veya vekili,
3. Kalorifer, asansör, hidrofor, merdiven otomatiği, kapıcı dairesi ve bunun gibi ölçümleri ayrı sayaç ile yapılan ortak kullanım yerleri için yönetim kurulları veya yöneticilikler,
tarafından yapılır.
Gerçek veya tüzel kişiler (yeni bir kullanım yeri için bağlantı anlaşması yapmış olan kullanıcılar, bağlantı anlaşması mevcut olan kullanım yerlerindeki kullanıcı (müşteri) değişikliklerinde yeni kullanıcılar), düzenlemeye tabi tarifeler yoluyla elektrik enerjisi ve/veya kapasite alımı amacıyla bulunduğu dağıtım bölgesinde görevli perakende satış şirketine dahil olmak istediği abone grubu da belirtilmek suretiyle yazılı olarak başvuruda bulunur.
Perakende satış sözleşmesi başvurusunda beyan ve ibraz edilecek bilgi ve belgeler
Perakende satış sözleşmesi yapacak gerçek veya tüzel kişilerden, aşağıda (A) bendinde tüm abone gruplarını kapsayan ortak bilgi ve belgelerden müşterinin durumlarına ilişkin olanlar ile talep edilen abone grubuna ilişkin olarak (B) bendinde yer alan bilgi ve belgeler istenir.
A) Ortak bilgi ve belgeler
– T.C. kimlik numarasını,
– Kimlik bilgilerini,
– Mülkiyetin kime ait olduğunun,
– Elektrik kullanılacak yerin adresini,
işyeri açan gerçek ve tüzel kişilerden ayrıca,
– Ticaret unvanlarını,
– Vergi kimlik numaralarını,
– Bağlı bulundukları vergi dairesi adını,
– Ticaret unvanlarını, ticaret sicil numaralarını ve ticaret sicil kaydını yaptıkları ticaret sicil memurluğunun adını,
belirtmeleri istenir.
6305 sayılı Afet Sigortaları Kanununun 10 uncu maddesine göre zorunlu deprem sigortası yaptırma zorunluluğu olan kullanım yerleri için aynı kanunun 11 inci maddesine istinaden zorunlu deprem sigortası poliçesinin ibraz edilmesi istenir.

B) Abone grubuna ilişkin bilgi ve belgeler
Müşterinin dahil olacağı abone grubu Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler Ve Görevli Perakende Satış Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul Ve Esaslar çerçevesinde tespit edilir. Bu belgeler müşterinin abone grubunun tespitine esastır.
Sanayi Abone grubu:
1-Ortak bilgi ve belgeler,
2-Sanayi Sicil Belgesi,

– Organize Sanayi Bölgeleri;
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca OSB sicil kaydı yapılmış ve onaylanmış Kuruluş Protokolünü ibraz etmeleri,
– Ölçümü tek noktadan yapılan serbest bölgeler;
Bölge içinde imalat faaliyeti ruhsatına sahip kullanıcıların tüketimlerinin serbest bölge toplam elektrik tüketimi içerisindeki payının toplam tüketimin yarısından daha fazla olduğunun/olacağının ilgili resmi kuruluşça belgelenmesi,
– Jeotermal kaynak dağıtımı ve üretimini yapan şirketler;
Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğine göre alınmış “jeotermal kaynak dağıtım şirketi”, “jeotermal kaynak üretim şirketi” veya “jeotermal kaynak dağıtım ve üretim şirketi” belgelerinin ibraz edilmesi,
– Sanayi abonelerinin sanayi faaliyetlerine ilişkin olarak kurmuş oldukları arıtma tesisleri ve aboneliği belediye tüzel kişiliği adına yapılan belediyelere ait arıtma tesisleri,

İlgili Bakanlığın İl Müdürlüklerinden arıtma tesisi olduklarına ilişkin belgeyi ibraz etmeleri,

halinde sanayi abone grubu kapsamında değerlendirilir.

Mesken Abone Grubu:
1- Ortak bilgi ve belgeler,
Şehit aileleri ve muharip / malul gaziler; mesken abone grubunun alt abone grubudur.
Şehit aileleri için; 2330 ve 3713 sayılı Kanunlarla, 5434 sayılı kanunun ilgili maddelerinde belirtilen durumlarda şehit olduğu ilgili kurumlarca tespit edilenlerden Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından şehit maaşı bağlandığına dair dul ve yetimler ( Karı, Koca, Çocuk, Ana ve Baba) için düzenlenmiş belge veya Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce şehit maaşı bağlananlara verilen resimli kimlik belgesi (Tanıtım Kartı)
Muharip/Malul gaziler için; 2847 sayılı Kanunun Mükerrer 1 inci maddesinde tanımlanan ve kendilerine maaş bağlanmış olan muharip/malul gaziler ile bunların dul eşleri için düzenlenen belge veya Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce gazi maaşı bağlananlara verilen resimli kimlik belgesi (Tanıtım Kartı)
ibraz edilir.

Tarımsal Sulama Abone Grubu:
1- Ortak bilgi ve belgeler,
2-İlgili resmi kuruluşlardan alınmış yer altı suyu kullanma belgesi veya su kullanma izin belgesi
3-Tarım İl Müdürlüklerinden alınmış sulamanın tarımsal amaçlı olduğunu gösterir belge

Aydınlatma Abone Grubu:
1-Ortak bilgi ve belgeler
Aydınlatma Yönetmeliğinde kapsamı belirlenmiş olan aydınlatmalar ile Karayolları Genel Müdürlüğüne ait otoyollar, yerleşim alanları dışındaki yollar, köprüler ve tünellerin aydınlatmalarına ilişkin yapılan aboneliklerdir.
Ticarethane Abone Grubu:
1- Ortak bilgi ve belgeler
2- Geçici kullanım yerleri için kullanım amacının gerektirdiği ilgili makamlardan alınmış izin belgesi.